Brand Identity / 2016

Valkovskaya

0_valkovskaya
Valkovskaya_logo_1-1
Valkovskaya_logo_1-2
Valkovskaya_logo_1-3
Valkovskaya_logo_1-4
Valkovskaya_logo_1-5
6_valkovskaya
7_valkovskaya
8_valkovskaya